חלומות - הרואה מתים בחלום

חלומות 1- מדבר עם מלאך המוות – יחלה ומתרפא. חלומות 2- מלאך המוות מעל ראשו– יבקש רחמים. חלומות 3- מלאך המוות לפני רגליו – יחלה קשה ויתרפא. חלומות 4- ראה עצמו מת– עשה מעשה שיקרבהו לה`. חלומות 5- ראה תכריכי מת – ה` יקרב אותו. חלומות 6- ראה עצמו בקבר– יינצל מצרה שתבוא. חלומות 8- ישן בבית קברות- יבקש רחמים. חלומות 9- ראה שהוא מת בבית – סימן יפה לבית. חלומות 10- מת שאכל בבית- סימן טוב לבני הבית. חלומות 11- מת שלקח כלים ויצא- יבקש רחמים. חלומות 12-ראה מת בחלום- יבקש רחמים. חלומות 13- מדבר עם המת- ידבק באנשים טובים. חלומות 14- בא אליו קרובו המת- עושר יהיה לו. חלומות 15- המת חיבקו או נישקו- הרבה עושר לו. חלומות 16- המת נשך אותו- יבקש רחמים. חלומות 17- המת נתן לו איזה דבר- רווח יבוא לו. חלומות 18- מת גזל את החי- יבקש רחמים. חלומות 19- המת נתן לו כלי ברזל- אין לו פחד. חלומות 20-ראה הוריו מתים בחלום- שמחה תהיה לו. חלומות 21- הוריו נתנו לו איזה דבר- יותר שמחה לו. חלומות 22- רחץ, הלביש או נשא המת- יבקש רחמים. חלומות 23- היה בהלווית המת- קרוב הוא לאלוקים. חלומות 24- הרג אדם- ייעשה לו נס. חלומות 25- ראה קברים- עשה מעשים מכוערים. חלומות 26- ראה מספידים למת- ריחמו עליו מן השמים.